RESTORED GLORY OF STEUBENVILLE ICONS

Steubenville, OH. 

4/10/2020

What is an icon? Is it just a mere representation of a feast or a saint? Or is it an occasion for an encounter with the ever living and ever vibrant heavenly reality? Every Orthodox Christian understands that within and through an icon, we meet a saint or feel the blessed energies of the feast day to which an icon is dedicated. The way we respond to the preciousness of the icons tells us something about our spiritual life and our relationship with God and his saints. This is why cherishing icons and respecting their spiritual value, in addition to the artistic, is imperative for us Orthodox. 

 

The community of the Holy Resurrection Serbian Orthodox Church in Steubenville, possesses two icons that are very precious, both in the sense of art and in the sense of their comforting heavenly presence. Those two icons are the icon of the Holy Resurrection and the icon of the Mother of God. Both of these icons were masterfully painted by Fr. Vojislav Bilbija who is known world-wide for being a very talented and respected priest. The two mentioned icons painted by Fr. Vojislav, reached the point where their restoration was necessary. As a loving and caring community which understood that the icons should be restored to their former brilliance, the Holy Resurrection community sent these icons to be restored to the talented painter and conservator Olga Nikolic Litwin in New York City, who restores, among all else, icons for the Metropolitan Museum of Art. After Olga’s impressive work, the icons are now back at their home, Holy Resurrection Church, and are shining again! In this time of pandemic, the icon of the Holy Resurrection, gives us hope that all our churches, after this pandemic is over, will shine with the light of the Holy Resurrection even more brightly! The Mother of God icon, with Christ in her hands, reminds us all of her motherly love for our whole Diocese and for the world.

 

Ultimately, the restoration of these icons testifies to our appreciation of who we are. The Serbian Church and its art always stood out as a prime example of how God and His Saints are to be honored and painted. Throughout the history of our art and spirituality, we have shown that our participation in God’s divine energies is something that is forever fresh, forever new and bright! We manifested this, and continue to manifest it, through caring for our spirituality, our art, and our cultural heritage. 

 

May God accept our care for His holy images as a well pleasing sacrifice and bless us all according to the words of the liturgy. For indeed, He blesses those who love the beauty of His house!

 

Fr Stefan Doric 

 

Обновљен сјај стубенвилских икона

 

Шта је икона? Да ли је то пуко представљање догађаја или светих? Или је то прилика за сусрет са увек живом и увек велелепном небеском стварношћу? Сваки православни хришћанин схвата да на икони и преко иконе сусрећемо светитеља или осећамо благодатне енергије празника којем је икона посвећена. Начин на који одговарамо на велелепије икона говори нам нешто о нашем духовном животу и о нашем односу с Богом и Његовим светима. То је разлог зашто је целивање икона и поштовање њихове духовне вредности, поред уметничке, за нас православне  императив.

 

Црквeна општина Српске православне цркве Васкрсења Господњег у Стубенвилу поседује две иконе које су веома драгоцене, и у уметничком смислу и у смислу утешитељног небеског присуства. Те две иконе су икона Васкресења Господњег и икона Матере Божје. Обе ове иконе мајсторски је изобразио свештеник Војислав Билбија, који је у свету познат као веома талентован и поштован свештеник. Две поменуте иконе које је насликао о. Војислав, биле су оветшале, па је њихова рестаурација била неопходна. Као брижна заједница која је схватала да иконе треба вратити у њихов некадашњи сјај, парохија Васкрсења Господњег послала је ове иконе на рестаурацију талентованој сликарки и конзерваторки Олги Николић Литвин из Њујорка, која рестаурира, између осталог, иконе за Mузеј уметности Метрополитен у Њујорку. После  уметничиног импресивног подухвата иконе су сада у њиховом дому, у цркви  Васкрсења, и поново блистају! У ово време пандемије икона Васкрсења Господњег пружа нам наду да ће све наше цркве, након завршетка ове пандемије, још јаче засјати светлошћу Светог Васкрсења! Икона Матере Божје, са Христом у рукама, подсећа нас на њену мајчинску љубав према целој нашој Епархији и према свету.

 

Најзад, обнова ових икона сведочи о уважавању нас самих, ко смо ми сами. Српска црква и њена уметност увек су се истицали као пример како се Бог и његови свети морају поштовати и сликати. Кроз историју наше уметности и духовности показали смо да је наше учешће у Божјим божанским енергијама нешто што је заувек свеже, заувек ново и радосно! То смо пројавили и настављамо показиватт бригом о својој духовности, уметности и културном наслеђу.

 

Нека Бог прими наше старање за своје свете иконе као благопријатну жртву и све нас благослови према речима Литургије. Заиста, он благосиља оне који воле лепоту дома Његовог!

 

Стубенвил, Охајо

Отац Стефан Дорић

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009