Прослава Видовдана у Норт Порту

Лета Господњег 2019. отпочели смо Видовданске свечаности служењем Свете Литургије на сам празник и на заамовној молитви се помолили за покој свих војсковођа и војника, који су положили своје животе за нашу отаџбину и крст часни, од Косова и пре Косова до данас.

 

Отац Александар је у видовданској беседи указао на то да Срби, као народ, с поносом носе и имају  два Завета.  То су Светосавски Завет, који нам је оставио Свети Сава,  и Косовски Завет који нам је изаткао Свети Кнез Лазар. Звет Кнеза Лазара није ништа друго него испуњење Светосавског завета, и потврда  светосавског избора небеског царства а одрицање од земљског.  На та два завета почива читава наша култура,традиција, то је један и духовни печат српског народа. Oн се испуњава у чувеним речима Св Кнеза Лазара:"земаљско је за малена царство а небеско од увек и до века". Сви наши подвизи и победе долазе преко ова два завета, и како каже Свети Владика Николај: "многи Срби-Црногорци су у време Првог Светског рата,  оставили богату Америку и отишли да бране своју отаџбину и многи се нису вратили,  положили су своје животе на бранику отаџбине.

 

Литургијске химне и песме отпојавао је дечији хорић. Након свете Литургије хор и фолклор "Хероина Милунка Савић",  успешно je приредиo  сплет косовских песама и народних игара, под руководством Радице Николић,  која је понела највећи терет у покретању фолклора и хора са именом "Хероина Милунка Савић", који успешно проноси светосавски и видовдански дух,  за сада,  широм Флориде. 

 

По први пут облежићемо дане Србије у Норт Порту. До идеје је дошло прошле године,  приликом обележавања стогодишњице пробоја Солунског фронта и изложбе панела "Тамо далеко",  а на предлог градских власти које су нас том приликом подржале и узеле учешће у прослави.  Том приликом,  Џил Лук и Линда Јејтс,  градски  повереник (commissioner) и некадашњи мајор града,  предложиле су да сваке године можемо да имамо свој дан и обележимо стогодишњицу прокламације америчког председника Вудроа Вилсона, који је 28. јула 1918. позвао Американце да се помоле и одају почаст Србима страдалим у Велико00м рату. 

 

Обележавање манифестације "Дани Србије" у Норт Порту,  симболично би отпочињали 28 јуна на Видивдан а завршавали би се 28 јула на стогодишњицу прокламације америчког председника Вудроа Вилсона, који је 28. јула 1918. позвао Американце да се помоле и одају почаст Србима страдалим у Великом рату. 

Ове године, централна свечаност ће се одржати 9 јула у Градској општини.

Односи Градске управе и Цркве Светог Саве у Норт Порту, у задње две године су се подигле на висок ниво. Сусрет Преосвећеног Епископа Иринеја и Џил Лук(commissioner) приликом обележавања 30 година парохије Светог Саве,  25 новембра 2018.г., још више је допринео томе да односи подигну на висок ниво и да се наша култура, историја и црква представе и приближе Градској управи Норт Порта.

 

Vidovdan Celebration in North Port, Serbian Days in North Port, Florida

 

In 2019, we started the Vidovdan celebration with the service of Holy Liturgy at the feast day and prayed for the repose of all the military leaders and soldiers who laid down their lives for our homeland and the Holy Cross, from Kosovo and before Kosovo to this day. Father Alexander in the Vidovdan sermon indicated that the Serbs as a nation, are proud to wear and have two Testaments. These are Svetosavski Testament, who left us St. Sava, and Kosovo Testament, which we weave the St. Knez Lazar.Prince Lazar Testament is nothing other than the fulfillment of the Testament of St. Sava, and confirmation of the election of the heavenly kingdom and the renunciation of everything earthly. All our achievements and victories come through these two vows, and as Saint Bishop Nikolai says: "Many Serbs-Montenegrins during the First World War left a rich America and went to defend their homeland and many did not return, they laid their lives on the bumper of the homeland.

Liturgical hymns and songs were breaking the children's coronation. Following the Holy Liturgy, the choir and folklore group "Heroina Milunka Savić" successfully performed a series of Kosovo songs and folk dances under the leadership of Radica Nikolić, who took the biggest burden in the launch of folklore and choir with the name "Heroina Milunka Savic", which successfully entered the Svetosavlje and Vidovdan spirit, so far, all over Florida.

For the first time we will be celebrating “Serbian Days” in North Port. The idea came last year when marking the centennial of the breakthrough of the Thessaloniki Front and the exhibition "There, Far Away", and on the proposal of the city authorities that supported us at that time and took part in the celebration. On that occasion, Jill Luke, a city commissioner; and Linda Yates, a former city mayor and commissioner, suggested that we could have our yearly day and celebrate the centennial of the proclamation of US President Woodrow Wilson, who on July 28, 1918 called on Americans to pray and pay tribute to the Serbs who were killed in the Great War.

The celebration of "Serbian Days" event in North Port would symbolically start June 28 on Vidovdan and would end on July 28 at the centennial of the proclamation of US President Woodrow Wilson, who on July 28, 1918 called on Americans to pray and honor the Serbs who were killed in the Great War.

This year the centennial event will be celebrated on July 9th in City of North Port.

Relations between the City Administration and the Church of St. Sava in North Port have risen to a high level over the past two years. The meeting of the Most Reverend Bishop Irinej and Jill Luke (commissioner) at the celebration of the 30th anniversary of St. Sava's parish, on November 25, 2018, has further contributed to bringing the relations to a higher level and that of our culture, history and church performances and closer to the City Administration North Port.

фото галерија

(16 images)


Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009