NATIONAL DAY OF PRAYER, 2019

 

Office of the Press Secretary
FOR IMMEDIATE RELEASE
April 30, 2019
                                                                                                              NATIONAL DAY OF PRAYER, 2019

                                                                                                                                        - - - - - - -

BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

A PROCLAMATION

 

    Americans have always found power and unity through prayer.  In 1988, the Congress, by Public Law 100-307, called on the President to issue each year a proclamation designating the first Thursday in May as a "National Day of Prayer."  Today, on this National Day of Prayer, we once again come together to give thanks to Almighty God for the bountiful blessings He has bestowed on our great Nation and to ask for His unfailing counsel.  We also acknowledge our dependence on God's love to guide our families, communities, and our country away from harm and toward abundance and peace.

    Our Nation acknowledges that religious liberty is a natural right, given to us by our Creator, not a courtesy that government extends to us.  The First Amendment recognizes the freedom of religion and safeguards this right against government infringement.  The United States' steadfast commitment to upholding religious freedom has ensured that people of different faiths can pray together and live in peace as fellow American citizens.  We have no tolerance for those who disrupt this peace, and we condemn all hate and violence, particularly in our places of worship.

    Throughout our Nation's history, Americans have consistently turned to God for guidance at pivotal moments.  In 1775, the Continental Congress first declared a day of prayer, asking American patriots throughout the colonies to pray in earnest for divine help in forming our Republic.  Seventy-five years ago this June, President Franklin D. Roosevelt led the Nation in prayer as courageous Americans stormed the beaches of Normandy on D-Day.  He prayed:  "Almighty God:  Our sons, pride of our Nation, this day have set upon a mighty endeavor . . . Lead them straight and true; give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in their faith."  Today, we also pray for strength for our Nation and our Armed Forces as we face new challenges at home and abroad.

    Our Nation's honored tradition of prayer has sustained us and strengthened our trust that God will continue to watch over and accompany us through the best of times and the darkest hours.  May we as Americans never forget the power of prayer and the greatness of our Creator.  On this National Day of Prayer, let each of us, according to our own faiths, call upon God for His guidance and express our gratitude for the love and grace He bestows on us and our country.

    NOW, THEREFORE, I, DONALD J. TRUMP, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States of America, do hereby proclaim May 2, 2019, as a National Day of Prayer.  I invite the citizens of our Nation to pray, in accordance with their own faiths and consciences, in thanksgiving for the freedoms and blessings we have received, and for God's guidance and continued protection as we meet the challenges before us.

    IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this
thirtieth day of April, in the year of our Lord two thousand nineteen, and of the Independence of the United States of America the two hundred and forty-third.

 

               DONALD J. TRUMP

 

 

His Eminence Geron Archbishop Demetrios of the Greek Orthodox Archdiocese of America, Chairman of the Assembly of Canonical Orthodox Bishops in the United States of America, represented the Orthodox of this Nation at the White House Lawn ceremony on Thursday, May 2nd, 2019.

 

 

НАЦИОНАЛНИ МОЛИТВЕНИ ДАН 2019


Канцеларија Секретара за медије
ЗА НЕПОСРЕДНО ОБЈАВЉИВАЊЕ
30. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

НАЦИОНАЛНИ МОЛИТВЕНИ ДАН 2019
ПРОГЛАС ПРЕДСЕДНИКА СЈЕДИЊЕНИХ АМЕРИЧКИХ ДРЖАВА

 

Американци су одувек проналазили снагу и јединство у молитви. Конгрес је 1998. године јавним законом 100-307 позвао председника, да сваке године објави проглас, који би сваки први четвртак у мају учинио „Националним даном молитве“. Данас, на овогодишњи Национални дан молитве, још једанпут се окупљамо, да захвалимо Свемоћном Господу за обилне благодати које је Он подарио нашој великој Нацији и да Га умолимо за Његов непогрешиви савет. Такође потврђујемо нашу зависност од Божије љубави у вођењу наших породица, заједница и земље од зла ка изобиљу и миру.
Наша Нација признаје верску слободу као природно право, дато нама од нашег Ствараоца, а не као учтивост коју нам пружа власт. Први амандман препознаје слободу вероисповести и чува ово право од прекршаја власти. Чврста преданост Сједињених Држава у очувању верских слобода омогућила је да људи различитих вера могу да се заједно моле и живе у миру, као једнаки амерички држављани. Не трпимо оне који ремете овај мир и осуђујемо сву мржњу и насиље, поготову у нашим молитвеним местима.
Кроз историју наше нације, Американци су се у кључним тренуцима доследно окретали Богу за савет. Континентални конгрес је први 1775. године одредио дан за молитву, позивајући америчке патриоте широм колонија, да се свесрдно моле за божанску помоћ у стварању наше Републике. У јуну пре седамдесетпет година, Председник Френклин Д. Рузвелт повео је народ у молитву, док су храбри Американци јуришали на плаже Нормандије у Дану Д. „Свемоћни Господе: Наши синови, понос нашег народа, данас су се одметнули на моћни подухват… Води их правилно и искрено; дај снаге њиховим рукама, стаменост њиховим срцима и постојаност у њиховој вери“, молио се Рузвелт. Данас се такође молимо за снагу нашег народа и наших оружаних снага док се суочавамо са изазовима у земљи и иностранству.

Часна традиција молитве нашег народа одржала нас је и ојачала наше поверење, да ће Господ наставити да надгледа и прати нас у најбољим временима и најмрачнијим сатима. Нека ми – Американци – никада не заборавимо снагу молитве и величину нашег Ствараоца. На данашњи Национални дан молитве, нека свако од нас, према својим веровањима, затражи од Господа Његов савет и изрази захвалност за љубав и милост коју Он дарива нама и нашој земљи.
Сада, због тога, ја, Доналд Џ. Трамп, Председник Сједињених Америчких Држава, на основу власти коју су ми подарили Устав и закони Сједињених Америчких Држава, овим проглашавам 2. мај 2019. године Националним даном молитве. Позивам грађане наше нације да се моле, у складу са сопственом вером и савешћу, уз захвалност за слободе и благодати које смо примили, и нека нас Господ води и настави да пружа заштиту док одговарамо изазовима пред нама.
У потврду тога, потписујем својом руком тринаестог дана априла, две хиљаде деветнаесте године Господње и двеста четрдесет треће године независности Сједињених Америчких Држава.

ДОНАЛД Џ. ТРАМП

 

Његово Високопреосвештенство Старац-Архиепископ Грчке Православне Архиепископије Америчке Димитрије, председавајући Скупштине Канонских Православних Епископа у Сједињеним Америчким Државама, представљао је Православне ове нације на пријему на травњаку Беле Куће у четвртак, 2. маја 2019. године.

 

Са енглеског превео: Страхиња Матејић, 3. маја 2019. године

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009