Срби у САД против поделе Космета

Српски народ у САД-у обратио се америчкој администрацији у вези са ситуацијом на Космету:

Већ деветнаест година је српски народ на Косову и Метохији систематски лишен својих најосновнијих људских права—укључујући право да се слободно моле Богу, да користе своју имовину, па чак и права да посете своје домове и цркве од којих су насилно прогнани, налази се у заједничком писму српских парохија и организација у САД упућен америчким званичницима у Администрацији.

Њихово писмо достављено редакцији ИН4С преносимо у целини

Поштовани Сенатори, Представници у Конгресу и званичници у Администрацији:

Као лидери српских православних парохија и српско-америчких организација широм Сједињених Држава, обраћамо вам се да апелујемо за заштиту безбедности, људских права и верских слобода српског становништва на Косову и Метохији, као и да изразимо наше чврсто противљење предложеној подели те територије.

Већ деветнаест година је српски народ на Косову и Метохији систематски лишен својих најосновнијих људских права—укључујући право да се слободно моле Богу, да користе своју имовину, па чак и права да посете своје домове и цркве од којих су насилно прогнани. Узнемирује нас да после више године дијалога, и након пристајања власти у Приштини да примењују стандарде за заштиту Срба које су сагласне са европским и међународним нормама о људским правима, Косовски Срби настављају да се суочавају са дискриминацијом, претњама насиља, нападима на основно људско достојанство и егзистенцију, као и општи немар власти за владавину права.

У том контексту, ми се одлучно противимо предложеној територијалној подели Косова и Метохије које би узроковало масовни егзодус и унутрашње протеривање становништва—као што су све историјске поделе учиниле. Овај сценаријо би наше најважније цркве, манастири и света места оставио изложене и подложне нападима, без основних правних и институционалних заштита овог 21. века, и био би супрутан са РСБУН 1244 и Поруком светог архијерејског Сабора о Косову и Метохији од 13. маја 2018. године.

Вековима српска православна Црква дели судбину хришћнског становништва Косова и Метохије промовишујући мир, помирење и достојанство сваког појединца као непоновљивог човека створеног по Божијој слици и прилици. Ми сматрамо да, као минимум, тај глас Цркве исто заслужује да буде саслушан од стране званичника и одлучиоца док разматрају витална питања која ће утицати на њен живот.

С поштовањем,

Небојша Живковић - Председник, Српска Народна Одбрана

Џон Мартић - Председник, Српски Народни Савез

Марко Ђурић - Председник, Српска Адвокатска Комора у Америци

Драган Селаковић - Председник, Организација српских Четника “Равна Гора”

Предраг Бурсаћ - Председник, Српска Братска Помоћ

и још 771 потписника: свештеника СПЦ и локалних лидера Црквено-школских општина, као и представника културних, образовних и националних организација широм САД

Извор: https://www.in4s.net

* * *

JOINT LETTER OF SERBIAN ORTHODOX CONGREGATIONS AND ORGANIZATIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA

Dear Senators, Members of Congress and Administration officials:

As leaders of the Serbian Orthodox congregations and Serbian-American organizations from throughout the United States, we are writing to appeal for the protection of the security, human rights and religious freedom of the Serbian population in Kosovo and Metohija, and to express our strong opposition to the proposed ethnic partition of the territory.

For nineteen years now, the Serbian people in Kosovo and Metohija have been systematically deprived of their most basic human rights—including the right to worship freely, the right to use their own property, and even the right to visit the homes and churches from which they were forced to flee.  We are disturbed that after years of dialogue, and after commitments from the authorities in Pristina to implement standards for the protection of Serbs consistent with EU and international human rights norms, Kosovo Serbs continue to face discrimination, threats of violence, assaults to their basic human dignity and existence, and a general disregard by the authorities for the rule of law.

In this context, we resolutely oppose the proposed territorial partition of Kosovo and Metohija which would result—as all historic partitions have done—in a mass exodus and internal displacement of people. This scenario would also leave our most important churches, monasteries and holy sites exposed and vulnerable—devoid of basic 21st century legal and institutional safeguards—and is inconsistent with UNSCR 1244 and the Message of the Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church on Kosovo of May 13th, 2018.

For centuries, the Serbian Orthodox Church has shared the fate of the Christian population in Kosovo and Metohija, promoting peace, reconciliation and the dignity of every individual as a unique person created in God’s likeness and image.  We feel that, at a minimum, this voice of the Church also deserves to be heard by officials and policymakers as they deliberate vital issues that will affect its life.

Sincerely yours,

Nebojsa Zivkovic- President, Serbian National Defense Council
John Martich - President,
Serb National Federation
Marko Djuric - President,
Serbian Bar Association of America
Dragan Selakovic - President,
“Ravna Gora” Organization of Serbian Chetniks
Predrag Bursac - President,
Serbian Brothers Help
together with an additional 771 signatures of clergy of the Serbian Orthodox Church and local leaders of Church-School Congregations, as well as representatives of cultural, educational and national organizations throughout the USA.

Share This:< PreviousNext >
You might also like:

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009