Некролог - Прота Матеја Матејић

Н Е К Р О Л О Г

У ЊИХОВ ТРУД УЛАЗИМО И ДЕЛО ЊИХОВО НАСТАВЉАМО

Свештеник, писац и универзитетски професор:
Протојереј-ставрофор др Матеја Матејић

1924-2018

            Дужност свих нас у Цркви јесте непрекидно молитвено сећање на наше учитеље, сараднике, ближње и предходнике. Апостол Павле, обраћајући се Јеврејима, слови: ”Сећајте се својих учитеља  који су вам проповедали реч Божију; гледајте на свршетак њихова живота  и угледајте се на веру Њихову.” (13:7) Стога, ових неколико редова и биографских података пишем из захвалности према оцу Матеји Матејићу; свештенику, писцу, антологу, професору, оцу и пријатељу. 

Проту Матеју упознао сам у Чикагу, 2004. године. Тада, и ако већ дуже у пензији, преваливши 80. лета, Прота је био духовно крепак, веома активан, бистар и ведрог духа. Сећам се предавања које је одржао у Чикагу у сали Саборног храма. Тема је била: ”Четири принципа библијског даривања.” Након предавања, док смо шетали, застао је и некако свечаним тоном рекао: ”Знаш, дете, мислим да сам вечерас промашио тему, али сам свима послао јасну поруку.” После одласка у пензију неуморно је писао, а повремено је држао предавања на Универзитету и, по позиву, у многим српским храмовима Америке и Канаде. 

Изузетна је част писати о једном тако значајном и незаборавном свештенику Српске Православне Цркве на америчком континенту. Прота Матеја био је писац, преводилац,  песник, универзитетски професор словенских језика и књижевности, а на првом месту, што је стално истицао, био је српски православни свештеник. 

            Матеја Матејић рођен је 19. фебруара, 1924. године у Смедереву, у патријархалном дому. По окончању Другог светског рата, 1945, у 21. години живота, Матеја је емигрирао у Сједињене Америчке Државе. На Државном универзитету у Мичигену је дипломирао. На истом Универзитету, неколико година касније, одбранио је докторску дисертацију.

Прота Матеја је дошао у Колумбус, Охајо, на позив Епископа источноамеричког др Саве Вуковића, 1967. године, када је и основана црквена заједница (парохија) у овом граду. Скоро годину дана, а сваког викенда, Прота је, са породицом, у једном правцу, возио преко 200 км, из Кливленда у Колумбус, да би служио свету Литургију и са народом проводио време. Ускоро, црквени одбор донео је одлуку о куповии земљишта и једне куће где је направљена капела тј. богослужбено место. Године 1968. отац Матеја се сели у Колумбус када и бива изабран за професора Државног универзитета Охајо у Колумбусу.               

Са својим парохијанима зида велелепни храм, посвећен Св. Стефану Дечанском. Храм је био завршен за годину дана. Осветио га је Епископ источноамерички др Сава Вуковић, 8. септембра, 1973. године. Поред нове цркве, прота Матеја, заједно са парохијанима, купује још два објекта уз само црквено имање. У Споменици ове парохије, а поводом 25. година храма у Колумбусу, између осталог стоји записано: ”Много важнији него физички и материјални циљ је духовни напредак заједнице Православља. Посета службама је одлична не само недељом него и осталим светим данима. Број народа који се причешћује је необично велики.” Од оснивања парохије 1967. стални свештеник био је прота Матеја. У мировину одлази 1991. године. 

Од 1968. предавао је на Државном Универзитету Охајо у Колимбусу где је основао (1970.) и водио, научни пројекат познат као ”Хиландарска соба”. Био је први директор Истраживачког центра за средњовековну славистику. Дуго година био је главни уредник издавачке установе ”Косово” као и званичног листа СПЦ у Америци и Канади ”Стаза Православља.”  Одликован је, 2000. године, орденом Светог Саве првог степена као и архиепископском граматом Његове Светости Патријарха српског Павла 

            Највећи успех оца Матеје Матејића јесте оснивање ”Хиландарске собе” при Државном универзитету у Колумбусу, Охајо. Са благословом Епископа источнамеричког др Саве (Вуковића) и уз помоћ колега са Универзитета, неколико америчких научних установа и председника Српског народног савеза Божидара Стојановића (Боб Стоун), отворена је 1970. године, ”Хиландарска соба” при Универзитету (Хиландарски научни пројекат). Касније, пројекат добија ново име ”Хиландарска научна библиотека и архивски центар за проучавање словенског средњовековља”. Прота Матеја, заједно са сином, др Предрагом Матејићем, одлази у Хиландар 1970. године и наредних пет година снимају и микрофилмују све рукописе у манастиру Хиландару као и у још три светогорска манастира. Данас ”Хиландарска научна библиотека” у Колумбусу је највеће ”хранилиште” словенских рукописа на микрофилму у свету. Осим тога, ”Хиландарска научна библиотека” поседује стотине дијапозитива на којима су снимци икона, фресака, зграда, црквених утвари и других објеката. Кроз ”Хиландарску научну библиотеку” Државног универзитета у Охају, током три деценије постојања, прошло је преко триста научних радника из целог света.  После пожара у Хиландару, свима је постало јасно колико је драгоцен посао урадила група научника са Универзитета из Охаја, на челу са оцем Матејом Матејићем. 

            Уснуо је у Господу у 94. години живота, на дан Светог апостола Акиле и преподобног Никодима, 27. јула, 2018. године.  Побројаћу само нека дела која су изашла из пера оца Матеје. Ова дела представљају само мали исечак из богате духовне и академске ризнице свештеника и професора Матеје Матејића. Тамо где време не стари; Православље – Храброст бити друкчијим, снага остати не промењен; На стазама избегличким: Српско песништво у избеглиштву 1945-1968; Плодови бдења; Јеванђеље по Мајку; Свет извезен стиховим; Кратка историја Руске Православне Цркве (На енглеском), Биографија Св. Саве (На енглеском), Антологија Српске средњовековне књижевности (На енглеском), Света гора и манастир Хиландар (На енглеском), Однос Руске Православне Цркве и Српске Православне Цркве кроз векове (На енглеском), Косово и Видовдан 600. година касније (На енглеском), Невоље у Хиландару, Библијска упутства за Хришћански живот (На енглеском), Хиландарски рукописи (На српском и енглеском), Преостало је не промењено, Најстарија Хришћанска литургија (На енглеском) и ”A festschrift for Leon Twarog.”

 

ВЕЧАН ТИ ПОКОЈ ПРОТО!

Протођакон др Дамјан С. Божић

IN MEMORIAM:
WE ENTER INTO THEIR LABORS AND THEIR WORK WE CONTINUE

Priest, writer and university professor:
Protopresbyter-stavrophor Dr. Mateja Matejic
1924-2018

We are all obliged in the Church to always remember in our prayers our teachers, co-workers, neighbors and predecessors. The Apostle Paul, addressing the Hebrews, writes: “Remember your leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith,” (13:7). Therefor, this brief biography I write out of my gratitude to Fr. Mateja Matejic: a priest, writer, anthologist, professor, father and friend.

I met Prota Mateja in Chicago in 2004. Though he was already over 80 years of age and in retirement for some time, he was spiritually resilient, very active, lucid and joyful in spirit. I remember a lecture he gave in the hall of the Chicago Cathedral. The theme was: “Four Principles of Biblical Giving”. Following the lecture, as we took a walk, he stopped and with a solemn tone said: “You know, child, I think I missed the point of tonight's talk but I gave everyone a clear message.” After retiring he wrote tirelessly and from time to time delivered lectures at the University and, upon invitation, at the many Serbian churches throughout America and Canda.

It is an exceptional honor to write about such a significant and unforgetable priest of the Serbian Orthodox Church in America. Prota Mateja was a writer, translator, poet, university professor of Slavic languages and literature and, in the first place – which he always stressed – he was a Serbian Orthodox priest.

Mateja Matejic was born February 19, 1924 in Smederevo in a patriarchial home. After WWII, in 1945, at the age of 25 he emigrated to the United States of America. He completed his studies at the University of Michigan. He defended his doctoral thesis at the same university a few years later.

Prota Mateja moved to Columbus, Ohio upon the invitation of the Bishop of Eastern America Dr. Sava Vukovic, in 1967, when the church community (parish) was founded there. For nearly a year, every weekend Prota would drive over 200 kilometers with his family from Cleveland in order to serve the Divine Liturgy and spend time with the people. Soon, the church board decided to purchase property and a house which was converted into a place of prayer, a chapel. In 1968 Fr. Mateja moved to Columbus when he was chosen as professor at Ohio State University.

With his parishioners he built a beautiful church, dedicated to St. Stephan of Dechani. The church was completed in a year. It was consecrated by Bishop Sava of Eastern America on September 8, 1973. Besides the new home, Prota Mateja and his parishioners purchased two homes next to the chuch property. In the commemorative book of this parish, on the occasion of the 25th anniversary of the church, among other things, it is written: “More important than the physical and material, the goal is the spiritual progress of the community in Orthodoxy. Church attendance is excellent not only Sundays but other feast days. The number of people who took communion is unusually great.” Since the founding of the parish in 1967 Prota Mateja remained as the parish priest. He retired in 1991.

From 1968 he lectured at Ohio State University where in 1970 he founded and led the scientific projet known as the “Hilandar Room”. He was the first director of the Hilandar Research Project for Medieval Slavic Studies. For many years he was editor of the “Kosovo” publishing company as well as the official publication of the Serbian Orthodox Church in America and Canada “The Path of Orthodoxy”. In 2001 he received both a Commendation and the highest award of the Serbian Orthodox Church, the Order of St. Sava and a Gramata from His Holiness Patriarch Pavle of Serbia.

The greatest achievement of Fr. Mateja Matejic is establishing the Hilandar Room at Ohio State University in Columbus, Ohio. With the blessing of Bishop Dr. Sava (Vukovic) of Eastern America and with the help of his colleagues at the University, a number of American scientific institutions and the president of the Serbian National Federation Bozidar Stojanovic (Bob Stone), the “Hilandar Room” was open in 1970. Later, the project received a new name “The Hilandar Research Library and the Resource Center for Medieval Slavic Studies”. Together with his son, Dr. Predrag Matejic, Prota Mateja goes to Hilandar in 1970 and for the next five years they record and microfilm all the manuscripts in the Hilandar monastery, as well as three other Athonite monasteries. Today, the “The Hilandar Research Library” in Columbus is the largest collection of Slavic manuscripts on microfilm in the world. Besides this, “The Hilandar Research Library” contains hundreds of slides of icons, frescoes, buildings, ecclesiastical items and other objects. Over three hundred researchers worldwide have gone through the Hilandar Research Library Ohio during three decades of its existence. After the fire in Hilandar everyone realized the value of the work of the group of researchers from Ohio State University, led by Fr. Mateja Matejic.

He fell asleep in the Lord on July 27, 2018, on the feast day of Holy Apostle Aquila and the Venerable Nicodemus the Hagiorite, at the age of 94. I will mention only a few of the works of Fr. Mateja. These work represent only a small excerpt from the rich spiritual and academic treasury of Fr. Mateja Matejic, priest and professor. Where Time Does Age; Orthodoxy – Courage to be Different, Strength remaining the same; On the Refugee Path; Serbian Poetry in Exile 1945-1968; The Fruits of Vigil; The Gospel according to the Mother; The World Embroidered in Verses; A Brief History of the Russian Orthodox Church (in English), A Biography of St. Sava (in English), Anthology of Serbian Medieval Literature (in English), The Holy Mountain and Monastery Hilandar (in English), The Relationship of the Russian Orthodox Church and the Serbian Orthodox Church Through the Ages (in English), Kosovo and Vidovdan 600 Years Later (in English), Troubles in Hilandar, Biblical Direcions for a Christian Life (in English), Hilandar Manuscripts (in Serbian and English), The Rest is Changed, The Oldest Christian Liturgy (in English) and A festschrift for Leon Twarog.”

 

MEMORY ETERNAL DEAR PROTO!

Protodeacon Dr. Damjan S. Bozic

Share This:< PreviousNext >

CONTACT INFO:

 

Diocese of Eastern America

65 Overlook Circle
New Rochelle, NY 10804

 

E-mail: diocese@easterndiocese.org 

 

Office & Residence: 

(914) 633-9000 - (914) 633-9009